baner

У зависности од конкретних случајева потребна је одређена документација те Вас молимо да, пре подношења захтева за остваривање доле наведених права, контактирате ЦСР Врбас (лично, телефоном или путем маила), како бисте добили прецизније информације о потребној документацији и току поступка.
 

1. НОВЧАНА СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ

Право на НСП има појединац (који живи сам), односно породица која нема приходе, или има мањи приход од минималног нивоа социјалне сигурности. Нивои материјалне сигурности се према Закону о социјалној заштити дефинишу два пута годишње, у априлу и октобру текуће године.

Потребна документација

 1. лична карта на увид и фотокопија
 2. извод из матичне књиге рођених (за децу)
 3. уверење са Националне службе за запошљавање
 4. катастарско уверење (за све чланове породице)
 5. катастарско уверење из места рођења
 6. потврда из школе за децу средњошколског узраста и студенте
 7. уверење Фонда за пензијско и инвалидско осигурање
 8. уверење да се не задужује порезима и доприносима - Пореска управа
 9. уколико је брак разведен-копија пресуде
 10. уколико су деца ванбрачна-копија пресуде за издржавање уколико је она већ донета
 11. уколико је престао радни однос-копија решења
 12. радна књижица на увид и фотокопија
 13. за стара лица доказ да је покренут поступак на суду о утврђивању обавезе сродника у издржавању
 14. уверење о начину здравственог осигурања

 
2. ПРАВО НА ДОДАТАК ЗА ПОМОЋ И НЕГУ ДРУГОГ ЛИЦА

Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због природе и тежине стања, повреде или болести, неопходна помоћ и нега за обављање радњи ради задовољавања основних животних потреба.

Потребна документација

Деца

 1. захтев за признавање права на туђу негу и помоћ и телесно оштећење
 2. фотокопија личне карте
 3. фотокопија здравствене књижице
 4. уверење да подносилац није корисник пензије
 5. уверење о држављанству
 6. налази лекара специјалисте- оригинал или оверене фотокопије
 7. катастарско уверење
 8. пореско уверење
 9. за кориснике пензије из бивших република доказ да тамо нису остварили право на туђу негу и помоћ
 10. извод из матичне књиге рођених
 11. предлог лекара опште праксе-педијатра
 12. потврда о пријави пребивалишта из МУП-а
 13. решење о категоризацији

Одрасли

 1. захтев за признавање права на туђу негу и помоћ и телесно оштећење
 2. фотокопија личне карте
 3. фотокопија здравствене књижице
 4. уверење да подносилац није корисник пензије
 5. уверење о држављанству
 6. предлог лекара опште праксе
 7. налази лекара специјалисте- оригинал или оверене фотокопије
 8. катастарско уверење
 9. пореско уверење
 10. за кориснике пензије из бивших република доказ да тамо нису остварили право на туђу негу и помоћ

 

3. ПОМОЋ ЗА ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА РАД

Ово право подразумева помоћ деци и омладини ометеној у развоју и одраслим инвалидним лицима који се, према психофизичким способностима и годинама живота, могу оспособити за рад, а то право не могу да остваре по другом правном основу.

Потребна документација

 1. решење о инвалидности (категоризацији)
 2. копија личне карте или здравствене књижице за лица испод 16 година
 3. извод из матичне књиге рођених
 4. потврда да су на редовном школовању

 

4. СМЕШТАЈ У УСТАНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ИЛИ ДРУГУ ПОРОДИЦУ

Потребна документација

 1. писмени захтев (2 примерка)
 2. извод из матичне књиге рођених или венчаних (2 примерка)
 3. фотокопија здравствене књижице (прва и друга страна)
 4. налази лекара опште праксе и специјалистички налази
 5. фотокопија личне карте (2 примерка)
 6. уверење о имовном стању (стан, уговор о доживотном издржавању...)
 7. чек од пензије (2 копије) за последњи месец
 8. решење о категоризацији за лица ментално ометена у развоју
 9. уколико имате сроднике обавезне да Вас издржавају потребно је приложити и правоснажну судску пресуду о издржавању или доказ да је поступак покренут
 10. уговор о доживотном издржавању или поклону (уколико постоји)
 11. захтев за стараоца за посебан случај и сл.

 

5. ДНЕВНИ БОРАВАК

Ово право има дете ометено у физичком или психичком развоју, дете оболело од аутизма, дете са поремећајима у друштвеном понашању и одрасло лице које има право на смештај у установу или другу породицу, ако је у зависности од степена и врсте ометености, могућности и потреба ових лица и других разлога, овакав облик заштите најцелишоднији.

 

6. ПОМОЋ У КУЋИ

Обезбеђује се углавном старим и изнемоглим, хронично оболелим идругим лицима која нису у стању да сама задовоље основне свакодневне потребе, а немају чланова породице који би иму задовољавању тих потреба помогли.

 

7. ЈЕДНОКРАТНА ПОМОЋ

Ово право обезбеђује се лицу које се изненада или тренутно нађе у стању социјалне потребе.
Потребна документација:

 1. копија личне карте за сва пунолетна лица
 2. изводи из матичне књиге рођених за децу
 3. уверење са Завода за тржите рада – за незапослене
 4. потврда фирме о приходима за последње три месеца – за запослене
 5. потврда о пензији за последња три месеца – за пензионере.

 

КОНТАКТ ФОРМУЛАР

  Порука није послата.   Порука је послата.

Делатност Центра за социјални рад

Opština Vrbas - vrbas.net