baner


Корисници права или услуга социјалне заштите су појединaц, односно породицa, који се суочава с препрекама у задовољавању основних потреба, због чега не могу да достигну или одрже квалитет живота, а не могу да их оствари својим радом, приходом од имовине.

Услуге Центра подразумевају активно пружање подршке и помоћи појединцу и породици ради побољшања, очувања квалитета живота, отклањања или ублажавања ризика неповољних животних околности, као и стварање могућности да самостално живе у друштву.

Деца и младе особе (до навршене 26. године живота) су корисници услуга када им је услед породичних и других животних околности угрожено здравље, безбедност и развој, а нарочито:

 1. ако су без родитељског старања или у ризику од губитка родитељског старања;
 2. ако њихов родитељ, старатељ или друго лице није у стању да се о њему стара без подршке система социјалне заштите, услед здравствених разлога, менталног обољења, интелектуалних тешкоћа или неповољних социо-економских околности;
 3. ако имају сметње у развоју (телесне, интелекуталне, менталне, сензорне, говорно-језичке, социо-емоционалне, вишеструке), а његове потребе за негом и материјалном сигурношћу превазилазе могућности породице;
 4. ако је у сукобу са родитељима, старатељем и заједницом и ако својим понашањем угрожава себе и околину;
 5. ако се суочава са тешкоћама због злоупотребе алкохола, дрога и других опојних средстава;
 6. ако постоји опасност да ће постати жртва или ако јесте жртва злостављања, занемаривања, насиља и експлоатације;
 7. ако је жртва трговине људима;
 8. ако је страни држављанин односно лице без држављанства, без пратње;
 9. ако се његови родитељи споре око вршења родитељског права;
 10. ако има друге потребе за коришћењем социјалне заштите;

Одрасла и стара лица су корисници социјалне заштите када је њихово стање, безбедност и продуктиван живот у друштву угрожен услед старости, инвалидитета, болести, породичних и других животних околности, а нарочито:

 1. ако имају телесне, интелектуалне, сензорне или менталне тешкоће или тешкоће у комуникацији, и када се сусрећу са ограничењима у једној или више области живота;
 2. ако постоји опасност да ће постати или јесте жртва самозанемаривања, занемаривања, злостављања, експлоатације и насиља у породици;
 3. ако се суочавају с тешкоћама због поремећених односа у породици,
 4. зависти од алкохола, дрога и других опојних средстава
 5. ако су жртва трговине људима;
 6. ако су страни држављани и лице без држављанства у потреби за социјалном заштитом;
 7. ако имају потребе за домским смештајем и друге потребе за коришћењем социјалне заштите.

 

 

 

КОНТАКТ ФОРМУЛАР

  Порука није послата.   Порука је послата.

Делатност Центра за социјални рад

Opština Vrbas - vrbas.net